Ap med ros til KF Innvandrersenteret

Flora Arbeidarparti er veldig stolt av det heilskaplege arbeidet som blir gjort av KF Innvandrarsenteret!

original_1478639886_0629263

Flora Arbeidarparti er veldig stolt av det heilskaplege arbeidet som blir gjort av KF Innvandrarsenteret!

Innvandrarsenter bidrar med busetting og oppfølgjing, språkopplæring, støtte til barnehagar og skular- og til helse-, sosial- og omsorgshjelp, samarbeid med ulike frivillige organisasjonar, fagutvikling og integreringsarbeid, samt kvalitetsarbeid og generelle økonomiske bidrag til styrking av alle kommunale tenester og sektorar. I tillegg så skaper foretaket arbeidsplassar.

I inneverande år er dekningsbidraget frå KF Innvandrarsenteret på 6,4 millionar, med ei føreslegen styrking på kr 2 mill til revidert budsjett. Dette vil seie at foretaket bidrar med kr 8,4 millionar som eit generelt bidrag til Flora kommune sin økonomi. I tillegg er vi kjent med at foretaket har særavtalar med barnehagar, skular, NAV, Tenesta Barn og Unge med barnevern, PPT og helsestasjon, Omsorgstenesta, Florø frivillighetssentral, kultur m.fl med direkte bidrag både i høve økonomi og fagutvikling. Gjennom særavtalane bidrar foretaket med ca 13,2 millionar til styrking av desse offentlege tenestene. I alt utgjer dette totalt eit bidrag på ca 21,6 millionar årleg til Flora kommune sin økonomi.

For oss framstår dette som "Ein unik modell" der eit offentleg foretak forvaltar statlege ressursar og satsingar på ein måte som sikrar god integrering og velferd for heile befolkninga i kommunen. Det handlar om eit foretak som sikrar integreringsarbeidet gjennom deltaking i både tenestebestilling og -leveranse. Foretaket sin inntektsmodell er basert på overføringar frå staten, altså statlege inntekter. På den eine sida, altså i si bestilling, så set foretaket krav til alle offentlege tenester og andre i arbeidet med språkopplæring og integrering. På den andre sida, altså i leveransen, så bidrar foretaket både økonomisk og fagleg for å støtte produksjonen i ei rekke av våre offentlege tenester.

«Flora- modellen» for arbeid med busetting, opplæring og integrering vert lagt merke til, langt utover kommunen og fylket sine grenser. Vi kan derfor stolt registrere at Florø Innvandrarsenter blir peika på som mogleg nasjonalt kompetansesenter for integrering.

Flora Arbeiderparti meiner at Flora kommune har utvikla ein god og berekraftig modell, og rettar ei stor takk til foretaket ved styreleiar Ronny Cassels, tidlegare styreleiar Jan Helge Dale, og ikkje minst mangeårig dagleg leiar Arild Melvær og alle tilsette.